Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2017-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýeti okgunly ösmegini dowam edýär

2017-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýeti okgunly ösmegini dowam edýär. Ýylyň başyndan bäri geçen iki aýyň dowamynda jemi içerki önüm 6,2 göterim artdy. Oba hojalygynda ösüş depgini 7,8 göterim, söwdada 16,9 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 14,2 göterim, hyzmatlar ulgamynda 10,3 göterim ösüş depgini üpjün edildi.

Umumy bahasy ABŞ-nyň 48 milliard dollaryna deň bolan desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar, olaryň köpüsy durmuş maksatly desgalardyr. 17 milliard dollara golaý işleri ýurdumyzyň guluşyk-gurnama edaralary alyp barýarlar, munuň özi geçen ýyldakydan 20 göterim artykdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Iki aýyň jemleri boýunça bölek-söwda dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 17,1 göterime deň boldy.

Iri we orta kärhanalarda ortaça aýlyk zähmet haky 9,6 göterim ýokarlandy.

Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 2,8 milliard manada we çykdajy bölegi 2,7 milliard manada deň boldy.

Önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 3,9 milliard manada deň boldy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi